REGULAMIN XV edycji Konkursu Papieskiego 2019 „Dar na stulecie”I. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem XV edycji Konkursu Papieskiego 2019 „Dar na stulecie” (dalej jako Konkurs) jest
Fundacja "Instytut Tertio Millennio" z siedzibą w Krakowie przy Ul. Dominikańskiej 3/13, 31-043
Kraków.

II. CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs trwa od 25 lutego do 18 maja 2019 roku.
III. CEL KONKURSU
Celem Konkursu jest upamiętnienie 100. urodzin Jana Pawła II.
IV. PROCEDURA KONKURSOWA
1. Dane osobowe
1) Aby móc się zarejestrować, uczeń musi podać wskazane przez Organizatora dane osobowe
(patrz Pkt. VI Regulaminu, Klauzula prawna). Dane osobowe przekazane Organizatorowi
przez uczniów oraz opiekunów zwanych dalej łącznie Uczestnikami konkursu będą
przetwarzane w celu realizacji Konkursu i przekazywane jedynie komisji konkursowej.
2) Administratorem danych osobowych jest Fundacja "Instytut Tertio Millennio".

2. Zgłoszenie
1) Uczestnicy rejestrują się na stronie www.konkurspapieski.pl poprzez wypełnienie
formularza zgłoszeniowego. Formularz zgłoszeniowy zawiera:
— login Uczestnika, który będzie jawny dla innych użytkowników serwisu;
— imię i nazwisko Uczestnika;
— data urodzenia;
— kontakt bezpośredni do Uczestnika w postaci adresu e-mail;
— nazwę i adres szkoły;
— login opiekuna odpowiedzialnego za udział ucznia w konkursie.
2) Opiekunowie Uczestników mogą zarejestrować się w serwisie w celu uzyskania
informacji o wynikach swoich podopiecznych. Zarejestrowanie się na stronie internetowej
Konkursu jest tożsame ze zgłoszeniem swojego uczestnictwa w konkursie na opiekuna,
którego uczniowie zdobyli najwyższą ilość punktów w etapie I.
3) Zgłoszenie opiekuna winno zawierać:
— login opiekuna, który będzie jawny dla innych użytkowników serwisu;
— imię i nazwisko opiekuna;
— bezpośredni kontakt do opiekuna w postaci adresu e-mail oraz numeru telefonu
kontaktowego.
4) Rejestracja będzie potwierdzana przez Organizatora Konkursu e-mailem wysłanym na
adres podany przez Uczestnika lub Opiekuna. Pod każdym adresem e-mail może

zarejestrować się wyłącznie jeden Uczestnik.
5) Zwycięzcy którejkolwiek z wcześniejszych edycji Konkursu nie mogą startować w
Konkursie ponownie.

3. Postępowanie w przypadku nieprawidłowości
1) W przypadku podania nieprawdziwych danych osobowych, administrator zastrzega sobie
możliwość zablokowania konta użytkownika.
2) Uczestnik i Opiekun Uczestnika Konkursu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych, do ich poprawiania oraz usunięcia z bazy danych. Po zgłoszeniu chęci usunięcia
danych z bazy konto Uczestnika lub Opiekuna zostaje dezaktywowane i ostatecznie usunięte
w terminie do czerwca 2019 r.

4. Forma Konkursu
Konkurs składa się z czterech etapów:
1) Etap I (od 25 lutego do 24 marca 2019 r.) obejmuje quiz on-line złożony z dwudziestu losowo
wybranych pytań. Po zarejestrowaniu na stronie internetowej pod adresem
www.konkurspapieski.pl uczestnik ma możliwość rozwiązania Quizu z dowolnego komputera
posiadającego dostęp do internatu, w okresie od 25 lutego do 24 marca 2019 r. Po
zarejestrowaniu na stronie internetowej Konkursu uczeń ma możliwość rozwiązania Quizu.
Aby móc uczestniczyć w kolejnym etapie Konkursu Uczestnik jest obowiązany zdobyć
określoną przez Organizatora ilość punktów. Wyniki zostaną podane uczestnikowi w formie
wiadomości elektronicznej bezpośrednio po rozwiązaniu quizu.
2) Uczestnicy, którzy udzielą prawidłowych odpowiedzi na min. 51%, tj. 11 z 20 pytań quizu,
zostaną zakwalifikowani do II etapu Konkursu.
3) Etap II ( 1 kwietnia 2019 r.) w formie testu on-line, będzie odbywał się w tym samym czasie
dla wszystkich uczestników na terenie Rzeczpospolitej Polski. Czas rozpoczęcia i
zakończenia testu zostanie określony przez Organizatora. Tematyka testu obejmuje
zagadnienia z biografi Karola Wojtyły.
4) Do III etapu zostanie zakwalifikowanych co najmniej 20 uczestników z każdego regionu,
którzy uzyskali najwyższą ilość punktów w II etapie. Liczba zakwalifikowanych Uczestników
zależy od progu punktowego w poszczególnych regionach. W przypadku gdy region obejmuje
więcej niż jedno województwo, Koordynator Regionalny może zadecydować o zwiększeniu
liczby uczestników zakwalifikowanych do III etapu. Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do III
etapu zostaną o tym powiadomieni przez Organizatora w formie wiadomości elektronicznej do
4 kwietnia 2019 r.
5) Etapy III i IV będą odbywały się na szczeblach regionalnych, koordynowanych w poniżej
podanych ośrodkach:
— Gdańsk — dla uczniów z województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego;
— Katowice — dla uczniów z województwa śląskiego;
— Kraków — dla uczniów z województwa małopolskiego i podkarpackiego;
— Lublin — dla uczniów z województwa lubelskiego i świętokrzyskiego;
— Łódź — dla uczniów z województwa łódzkiego;
— Poznań — dla uczniów z województwa wielkopolskiego, lubuskiego i
zachodniopomorskiego;
— Toruń — dla uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego;

— Warszawa — dla uczniów z województwa mazowieckiego i podlaskiego;
— Wrocław — dla uczniów z województwa dolnośląskiego i opolskiego.
6) Etap III (od 5 kwietnia do 26 kwietnia 2019 r.) obejmuje napisanie eseju w oparciu o
nauczanie Jana Pawła II na jeden spośród kilku tematów, podanych przez Organizatora na
stronie internetowej Konkursu.
7) Esej nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.
8) Wymogi redakcyjne:
 w tytule pracy powinny znaleźć się: imię i nazwisko autora, nazwa szkoły, region, temat
pracy;
 plik powinien być zapisany w rozszerzeniu PDF;
 w nazwie przesyłanego pliku powinno być podane imię i nazwisko, a także nazwa
ośrodka regionalnego autora (np. Anna_Kowalska_Warszawa.pdf);
 praca nie może liczyć mniej niż 3 strony i więcej niż 4 strony znormalizowanego
maszynopisu;
 obowiązują: czcionka — Times New Roman, rozmiar — 12 pkt., interlinia — 1.5, tekst
wyjustowany;
 praca powinna zawierać bibliografię sporządzoną według następującego wzoru:
Bibliografia
1. G. Weigel, Świadek Nadziei, Kraków 2009.
2. List Ojca Świętego do dzieci w Roku Rodziny z 13 XII 1994 r.
3. ...
— autor zobowiązany jest do umieszczenia w swojej pracy przypisów, sporządzonych
według poniższego wzoru:
(fragment eseju) Papież Jan Paweł II w czasie swoich pielgrzymek beatyfikował bądź
kanonizował wielu bohaterów i bohaterek wiary. Uroczystości związane z
wyniesieniem tych wyjątkowych osób na ołtarze, bardzo często odbywały się w ich
rodzimych krajach. Wzbogacało to kulturę religijną
w tych miejscach, którą Papież tak bardzo pragnął rozwijać[1].
________________
[1] A. Silvestrini, Papież Pielgrzym, Warszawa 1999, s. 12–13.

9) Prace zostaną ocenione przez Komisję powołaną przez Organizatora dla każdego regionu.
Arkusze oceny prac będą dostępne na stronie www.konkurspapieski.pl po ogłoszeniu listy
osób zakwalifikowanych do tego etapu. Uczestnicy zakwalifikowani do III etapu, powinni
przesłać prace drogą elektroniczną odpowiednio na regionalne adresy mailowe do 26
kwietnia 2019 r. Imiona i nazwiska zakwalifikowanych do kolejnego etapu uczestników oraz
szkoły, do których uczęszczają, zostaną umieszczone na stronie internetowej Konkursu 10
maja 2019 r.
10) Etap IV (18 maja 2019 r.) polega na ustnej obronie eseju, napisanego przez ucznia w III
etapie, przed komisją finałową, wskazaną przez Organizatora. Komisja składać się będzie z
od 3 do 5 osób, przy czym głos decydujący w ustalaniu oceny należy do Przewodniczącego
danej komisji. Do tego etapu zostaną zakwalifikowani autorzy od 3 do 7 najlepszych prac z
każdego regionu. Zakres pytań dotyczy tematów podjętych przez uczestnika w eseju.
11) Kryteria oceny wypowiedzi uczestnika zostaną umieszczone na stronie Konkursu po

ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do IV etapu. Na ostateczny wynik składają się trzy
oceny z kolejnych etapów Konkursu z następującą wagą: 50% oceny z IV etapu, 20% oceny
z III etapu oraz 30% oceny z II etapu. Wyniki IV etapu ogłoszone zostaną przez Organizatora
podczas gali finałowej, która odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu etapu finałowego.
Imiona i nazwiska finalistów oraz szkoły, do których uczęszczają, zostaną również
umieszczone na stronie internetowej Konkursu.
12) Uroczyste gale finałowe kończące Konkurs oraz wręczenie dyplomów i nagród odbędą się w
poszczególnych ośrodkach regionalnych w dniu finału. Zostaną na nie zaproszeni uczestnicy
III i IV etapu Konkursu.

5. Nagrody
1) W ramach Konkursu zostaną przyznane następujące nagrody w każdym regionie:
a) Nagroda Główna — jednoosobowa wycieczka do Rzymu, przyznawana osobie, która
uzyskała najwyższą ilość punktów według średniej ważonej z II, III i IV etapu (patrz
Zasady ogólne, pkt. 2, ppkt. 9).
b) Nagroda rzeczowa dla uczestników III i IV etapu Konkursu, o ile dana osoba zjawi się na
gali finałowej, albo mailowo lub telefonicznie poinformuje Organizatora o swojej
nieobecności na gali.
2) W miarę możliwości Organizator przewiduje przyznanie nagród dla:
a) Najlepszej Szkoły — szkoła, której uczestnicy będą najliczniej reprezentowani w I etapie
otrzyma nagrodę specjalną. W przypadku tej samej liczby uczestników, nagrodę otrzyma
ta szkoła, której uczniowie zdobędą łącznie najwyższą ilość punktów w I etapie. Jeżeli
szkoła, do której uczęszcza uczestnik Konkursu, należy do zespołu szkół, to o nagrodę
dla najlepszej szkoły ubiega się osobno każdy z typów szkół tworzących ten zespół.
b) Nagroda Specjalna dla najlepszego opiekuna zarejestrowanego w serwisie Konkursu —
przyznawana zarejestrowanemu opiekunowi, którego uczniowie uzyskali w I etapie
Konkursu najwyższą ilość punktów.

c) Nagroda Specjalna dla autora najlepszego eseju XV edycji Konkursu Papieskiego wyłonionego spośród wszystkich nadesłanych esejów.

3) Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany listy nagród w czasie trwania
Konkursu.

6. Odpowiedzialność uczestnika
1) Zarejestrowanie się w serwisie internetowym Konkursu jest jednoznaczne ze zgłoszeniem
chęci uczestnictwa oraz uznaniem regulaminu Konkursu.
2) W przypadku naruszenia regulaminu, Komisja może wykluczyć uczestnika na każdym etapie
Konkursu.
3) W przypadku uzasadnionego podejrzenia nieuczciwości (Konkurs monitorowany m.in. przez
system informatyczny) Organizator zastrzega sobie możliwość unieważnienia wyników, także
po zakończeniu III etapu.
4) Uczestnik, który dopuściłby się oszustwa nie ma możliwości startowania w żadnej z kolejnych
edycji Konkursu.
5) W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
wewnętrzne ustalenia Organizatora.

7. Odpowiedzialność Organizatora
Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe funkcjonowanie łącz
internetowych, za pośrednictwem których wysyłana będzie korespondencja i prowadzone
rozwiązywanie quizu i testu on-line przez uczestników, a które wynikło z przyczyn niezależnych

od Organizatora.

8. Zapłata podatku od wygranej
1) Do każdej z Nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,1%
wartości Nagrody.
2) Kwota, o której mowa w poprzednim zdaniu, zostanie przekazana przez Organizatora
konkursu na konto właściwego Urzędu Skarbowego tytułem zapłaty podatku dochodowego
od wygranej, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

V. ADRESACI KONKURSU
Konkurs skierowany jest do osób urodzonych po 31 grudnia 1997 r., które w czasie trwania Konkursu
będą uczniami dowolnej klasy wszystkich typów państwowych, społecznych i prywatnych szkół
ponadpodstawowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

VI. KLAUZULA PRAWNA
1. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne udzieleniem przez Uczestnika konkursu
Organizatorowi:
a. zgody na przetwarzanie danych osobowych i ich wykorzystanie przez Organizatora konkursu na
cele związane z udziałem w Konkursie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
b. licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i przestrzeni, na wykorzystanie
pracy konkursowej na poniższych polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy pracy konkursowej za pomocą dostępnych
technik,
b) wprowadzanie oryginału albo egzemplarzy pracy konkursowej do obrotu, użyczanie lub
najem oryginału albo egzemplarzy pracy konkursowej,
c) publiczne wykonanie, wystawienie, a także publiczne udostępnianie pracy konkursowej w
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym,
d) wprowadzanie pracy konkursowej do sieci Internetu.
2. W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika konkursu,
organizator informuje, że:
a) Administratorem danych osobowych jest Fundacja "Instytut Tertio Millennio" z siedzibą w
Krakowie przy Ul. Dominikańskiej 3/13, 31-043 Kraków, KRS: 0000036659,
b) dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w XV edycji Konkursu Papieskiego 2019
„Dar na stulecie” na warunkach określonych w Regulaminie konkursu,
c) zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r., Administrator nie ma obowiązku powołania Inspektora Ochrony Danych,
d) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody Uczestnika konkursu (art. 6 ust. 1 lit.
a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
e) dane osobowe Uczestnika konkursu przechowywane będą okres jednego roku od dnia
ogłoszenia wyników Konkursu,

f) Uczestnik konkursu posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
g) Uczestnik konkursu posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofniecie
zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem,
h) Uczestnik konkursu posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
i) podanie danych osobowych przez Uczestnika konkursu jest dobrowolne, niemniej jednak
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem udziału w Konkursie,
j) dane osobowe Uczestnika konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w
tym również w formie profilowania.
3. W ramach udzielonej licencji, Uczestnik konkursu przenosi na Organizatora konkursu prawo do
wykonywania lub udzielania zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych do pracy
konkursowej, w tym dokonywanie skrótów i opracowań w zakresie pól eksploatacji określonych w
pkt. 1.b. niniejszego Regulaminu.
4. Uczestnik konkursu oświadcza, że zrzeka się korzystania z praw osobistych związanych z
kontrolą nienaruszalności treści i formy dzieła oraz jego rzetelnego wykorzystania, decydowania o
pierwszym wydaniu pracy Konkursowej oraz nadzorem nad sposobem korzystania z niej.
5. Uczestnikowi konkursu przysługują autorskie prawa osobiste w zakresie autorstwa pracy
konkursowej oraz oznaczenia pracy konkursowej swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do
udostępniania go anonimowo.
6. Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi konkursu prawo opublikowania imion, nazwisk, zdjęć
Uczestnika konkursu i informacji o zwycięzcach i uczestnikach Konkursu.
VII. INFORMACJE O KONKURSIE
Informacje o konkursie będą dostępne na stronie www.konkurspapieski.pl
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Złożenie zgłoszenia udziału do Konkursu jest równoznaczne z akceptacja niniejszego Regulaminu
konkursu.
2. Niniejsze Regulamin Konkursu może zostać zmieniony, a prawo jego interpretacji służy wyłącznie
organizatorowi konkursu.
3. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem publikacji.

Zapraszamy do udziału.

Wzór zgłoszenia do XV edycji Konkursu Papieskiego 2019 „Dar na stulecie”

ZGŁOSZENIE DO

XV EDYCJI KONKURSU PAPIESKIEGO 2019 „DAR NA STULECIE”

Autor pracy:
Imię Nazwisko: ...............................................................
Adres do korespondencji: ...............................................................
Wiek Uczestnika konkursu: ...............................................................
Adres e-mail: ...............................................................
Telefon do kontaktu: ...............................................................
Oświadczenia:
a. Oświadczam, że, zapoznałem(am) się z Regulaminem Konkursu Papieskiego "Dar na stulecie” i akceptuję jego warunki,
b. Udzielam zgody na wykorzystanie praw autorskich do zgłoszonych prac konkursowych na zasadach
określonych Regulaminem Konkursu Papieskiego "Dar na stulecie”,
c. Udzielam zgody na opublikowanie imienia nazwiska i zdjęć w związku z upubliczniam informacji o
zwycięzcach i uczestnikach Konkursu Papieskiego "Dar na stulecie”.

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W XV EDYCJI KONKURSU PAPIESKIEGO 2019 „DAR NA STULECIE”

Ja niżej podpisany, po uprzednim zapoznaniem się z Regulaminem XV edycji Konkursu Papieskiego
2019 „Dar na stulecie” działając świadomie i dobrowolnie;
oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Fundację "Instytut Tertio
Millennio" z siedzibą w Krakowie przy Ul. Dominikańskiej 3/13, 31-043 Kraków, KRS: 0000036659,
moich danych osobowych (danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego) obejmujących imię,
nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, nazwa i adres szkoły, telefon, email, w celu udziału
w XV edycji Konkursu Papieskiego 2019 „Dar na stulecie” na warunkach określonych w Regulaminie
konkursu.
Oświadczam, że zostałem poinformowany, że wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych
mogę w każdej chwili odwołać.
Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu, zmiany, sprostowania

Mecenasi

 • Fundacja PZU
 • Clico Sp z o. o
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydawnictwo ZNAK

Patronat Honorowy

 • Abp Wojciech Polak Prymas Polski
 • Kard. Stanisław Dziwisz
 • Abp Marek Jędraszewski
  Metropolita krakowski
 • Kard. Kazimierz Nycz
  Metropolita warszawski
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzitwa Narodowego
 • Prezydent Zakonu Kawalerów Maltańskich
 • Związek Harcerstwa PolskiegoWspółorganizatorzy

 • Centrum Myśli Jana Pawła II
 • Biuro Podróży Krakturs
 • Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia
 • Cafe Misja
 • Instytut Jana Pawła II KUL
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Media

 • Rzeczpospolita
 • Gość Niedzielny
 • Niedziela
 • W Drodze
 • Katolicka Agencja Informacyjna
 • Przewodnik katolicki
 • Wzrastanie
 • Radio Plus
 • Dominikanie.pl
 • Deon.pl
 • Aleteia.pl
 • 2RYBY.PL
 • Franciszkańska3.pl
 • Strefa Katechety